Windykacja należności

Windykacja należności to proces mający na celu odzyskanie zapłaty za wykonane usługi lub dostawy towaru. Sam proces windykacji możemy podzielić na dwa główne etapy:
• windykacja przedsądowa
• windykacja na drodze sądowej

Windykacja polubowna

Proces windykacji należy rozpocząć od motywowania dłużnika do dobrowolnej spłaty zaległości. W ramach takiego procesu można negocjować dodatkowy termin spłaty należności lub warunki spłaty – np. rozłożenie długu na raty. Windykacja polubowna opiera się na sile perswazji – można tu zastosować szereg metod:
• kontakt z dłużnikiem np. telefoniczny, e-mail’em;
• wysyłanie pisemnych wezwań do zapłaty (upomnienie, wezwanie do zapłaty, ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty);
• podanie do wiadomości dłużnika możliwości wystawienia długu na giełdzie;
• podanie do informacji dłużnika zamiaru podjęcia kolejnych kroków i wiążących się z nimi konsekwencjach;
• prowadzenie negocjacji – ustalanie nowych terminów, rozłożenie należności na raty, poinformowanie o możliwości rezygnacji z odsetek w przypadku uregulowania należności w określonym terminie.
Windykacja polubowna ma wiele zalet, z których najważniejsze to niskie koszty prowadzenia działań oraz zachowanie prawidłowych relacji z dłużnikiem, co pozwala obu stronom na dalszą współpracę w przyszłości. Skuteczność windykacji jest wprost uzależniona od szybkości reakcji na przeterminowaną należność.

Windykacja sądowo-egzekucyjna

Tam, gdzie polubowne załatwianie sprawy nie doprowadziło do spłaty zaległości, czas na wdrożenie windykacji sądowo-egzekucyjnej. Ma ona na celu uzyskanie prawomocnego wyroku Sądu, na podstawie którego wierzyciel może skierować do komornika wniosek o egzekucję z majątku dłużnika.
Środki o charakterze prawnym, stosowane w windykacji sądowo-egzekucyjnej:
• pozew;
• wezwania do zapłaty;
• uzyskanie tytułu egzekucyjnego;
• przekazanie sprawy do komornika.
Sądowa windykacja długów rozpoczyna się od złożenia pozwu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Możliwe jest również złożenie pozwu do e-Sądu. Postępowanie sądowe musi wykazać, że dług jest przeterminowany, wynika z określonych transakcji oraz jego wysokość wynika ze złożonych dokumentów. Na podstawie dowodów Sąd wydaje wyrok zobowiązujący dłużnika do uregulowania zaległych należności. Prawomocny wyrok pozwala na uzyskanie klauzuli wykonalności i tzw. tytuł wykonawczy stanowi podstawę do rozpoczęcia egzekucji komorniczej.
Rozpoczęcie windykacji sądowo- egzekucyjnej przerywa bieg przedawnienia, a więc pozwala na uniknięcie przeterminowanych należności, które już nie podlegają egzekucji.
Jak każda metoda – ma również wady: stosunkowo wysokie koszty procesu (opłata, wsparcie prawników) oraz ryzyko utraty kontrahenta. Konieczność działania w ramach sformalizowanego procesu sądowego sprawia, że wiele firm rezygnuje z tego typu windykacji w przypadku niezbyt wysokich kwot należności. Trzeba jednak zwrócić uwagę, czy tego typu sytuacje nie mają charakteru powtarzalnego – większa liczba drobnych należności może prowadzić do utraty pokaźnych kwot. Windykacja sądowo-egzekucyjna jest bardziej efektywna od polubownej w stosunku do mocno przeterminowanych należności.

Windykacja we własnym zakresie

Wierzyciel może zdecydować się na samodzielne prowadzenie windykacji, podejmując kolejne kroki w celu skutecznego odzyskania należności. Zwykle należy rozpocząć od windykacji polubownej, a jeśli ta okaże się nieskuteczna przejść do sądowo-egzekucyjnej. Samodzielne prowadzenie windykacji oznacza, że osobiście należy pilnować szeregu czynności niezbędnych do skutecznej realizacji procesu. Wymaga to zaangażowania i poświęcenia czasu, ale aktywności związane z dochodzeniem należności pomagają tworzyć wizerunek solidnego, przezornego przedsiębiorcy. Osobista windykacja (szczególnie polubowna) może skutkować wręcz poprawą relacji z dłużnikiem, który w następstwie podejmowanych działań zacznie w przyszłości płacić terminowo.

Windykacja z Krajowy Instytutem Prawa Gospodarczego – nowe możliwości

Windykacja samodzielna jest tania, ale nie każdy ma czas na bieżące śledzenie zmian w prawie. Świetnym merytorycznym wsparciem może być system windykacji dostarczany przez Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego, który zapewnia odpowiednie otoczenie organizacyjne, umożliwiając prowadzenie terminarza czynności, kontakt z dłużnikiem za pomocą e-mail i sms oraz jednostkowe zdefiniowanie scenariuszy windykacji. Nasze rozwiązania do windykacji B2B obejmują:
• generowanie formularzy np.: wezwanie do zapłaty, pismo o możliwości upublicznieniu danych dłużnika;
• negocjacje z dłużnikiem;
• przygotowanie pozwu do e-Sądu;
• przygotowanie pozwu do sądu cywilnego;
• wystawienie oferty sprzedania długu na giełdzie długów;
• współpraca z komornikiem (zlecenie egzekucji).

Prowadzenie windykacji przez kancelarię prawną

Zlecenie windykacji należności zewnętrznej kancelarii oznacza oszczędność czasu, który przedsiębiorca może wykorzystać na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Wszelkimi zagadnieniami prawnymi i metodologicznymi zajmą się wykwalifikowani specjaliści, co gwarantuje bezbłędne przeprowadzenie całego procesu. Taki model windykacji jest droższy od innych, ale w zamian oferuje dużą sprawność i skuteczność w działaniu. Finalnie kosztami windykacji można obciążyć dłużnika.

Koszty windykacji

Bez względu na wybrany sposób windykacji – proces ten wiąże się z kosztami, ale ich wysokość jest uzależniona od stosowanej metody.
Koszty występujące dla wszystkich metod:
• wydatki na kontakty z dłużnikiem (telefony, sms, dojazdy na spotkania);
• wydatki na wysyłanie pisemnych wezwań do zapłaty (papier, druk, znaczki).
Koszty uzależnione od wybory metody:
• wynagrodzenie kancelarii prawnej czy też firmy windykacyjnej;
• opłata sądowa za złożenie pozwu o zapłatę;
• opłaty sądowe za pełnomocnictwo;
• wynagrodzenie biegłego sądowego;
• koszty działania komornika.
W przypadku windykacji na drodze sądowej należy pamiętać, aby pozew obejmował nie tylko głównie roszczenie wraz z odsetkami, ale również zwrot wszelkich poniesionych kosztów windykacyjnych oraz sądowych.

Jeżeli chcesz aby windykacją Twoich wierzytelności zajęli się specjaliści z Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego, zapraszamy to kontaktu

    Imię i nazwisko

    Telefon

    Adres e-mail

    Informacje o zadłużeniu