Zarówno windykacja, jak i sprzedaż długu są sposobami wyegzekwowania niespłaconych należności i odzyskania przynajmniej ich części przez wierzyciela. Obie te formy regulują przepisy prawa cywilnego. Co wybrać i od czego powinna być uzależniona Twoja decyzja? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Czym jest windykacja?

Ma ona na celu odzyskanie kapitału, poprzez podejmowanie czynności prawnych prowadzących do wykonania zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela. Istnieją dwa sposoby prowadzenia windykacji długu, które możesz zastosować, gdy znajdziesz się w tej niekomfortowej sytuacji:
• polubowna – nie zakłada ingerencji sądu. Polega na motywowaniu dłużnika do dobrowolnej zapłaty, a w razie opóźnień – nakłonienia go do zawarcia ugody,
• sądowa – ma na celu uzyskanie prawomocnego wyroku sądowego umożliwiającego przeprowadzenie egzekucji długu z majątku dłużnika poprzez komornika.

Czym jest sprzedaż długu?

Polega na przeniesieniu ich ze zbywcy na nabywcę. Jest to przelew wierzytelności, która odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy wierzycielem a nabywcą. Kodeks cywilny umożliwia sprzedaż długu bez zgody dłużnika. W konsekwencji osoba, która zalega z należnościami, musi je spłacić innemu podmiotowi, który nabył jej zadłużenie.

Windykacja czy sprzedaż długu – co wybrać?

Na jakiej podstawie przedsiębiorca powinien zadecydować, na jaką formę odzyskania należności się zdecydować? Musisz zastanowić się, która metoda będzie korzystniejsza – zależy to od sytuacji finansowej dłużnika. Windykacja, niezależnie od tego, czy będzie ona polubowna, czy sądowa, będzie opłacalna tylko wtedy, gdy dłużnik posiada majątek, który można zająć. Jeżeli dłużnik ma kilku wierzycieli, może to sprawić, że zablokuje to windykację i odzyskanie pieniędzy okaże się niemożliwe. Dlatego im wcześniejsze rozpoczęcie windykacji, tym większe szanse na odzyskanie pieniędzy. Tę drogę warto obrać, gdy wierzytelność nie jest przedawniona, posiadasz dokumenty potwierdzające istnienie długu oraz istnieje możliwość obciążenia jej kosztami dłużnika.

Sprzedaż długu jest dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna lub dłużnik okazał się niewypłacalny. To samo dotyczy wierzytelności przedawnionych, które są niewygasłe, czyli takie, które nie mogą być przymusowo ściągane. Komu możesz sprzedać dług? Odkupowaniem wierzytelności zajmują się firmy windykacyjne, które się w tym specjalizują. Kiedy się to opłaca? Przede wszystkim, gdy firma jest w złej sytuacji finansowej – sprzedaż długu może uratować przedsiębiorstwo przed upadłością. Należy rozważyć tę drogę, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny lub ogłosił upadłość, a także, gdy wierzytelność jest przedawniona.

Próba odzyskania należności jest niekomfortową sytuacją, która może przysporzyć wiele zmartwień – szczególnie gdy od spłaty długu zależą dalsze losy przedsiębiorstwa. Na szczęście istnieje kilka możliwości na rozwiązanie tej stresogennej sytuacji. Jeżeli potrzebujesz gotówki – możesz spróbować sprzedać dług firmie windykacyjnej lub wejść z dłużnikiem na drogę sądową i w ten sposób domagać się spłaty zadłużenia.