Podstawa prawna działania Giełdy Długów dostępnej pod adresem internetowy https://gielda.kipg.com.pl
– art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz.U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami,
– art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Niniejszy regulamin jest podstawą korzystania z serwisu dostępnego pod adresem: https://gielda.kipg.com.pl. Określa on w szczególności zasady obowiązywania Regulaminu, relacje między podmiotami obecnymi w serwisie i ich odpowiedzialność za podejmowane działania.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego treści poszczególne określenia oznaczają:

 1. Administrator Serwisu: Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 WARSZAWA KRS: 0000598463 NIP: 5272757671 REGON: 363591333
 2. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin przyjęty i uchwalony przez Administratora Serwisu wraz z załącznikami oraz ewentualnymi zmianami.
 3. Giełda wierzytelności oznacza serwis dostępny pod adresem https://gielda.kipg.com.pl
 4. Przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004, Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
 5. Wierzyciel oznacza podmiot, któremu przysługuje Wierzytelność powstała w ramach działalności gospodarczej.
 6. Wierzytelność oznacza istniejącą, powstałą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pochodzącą z legalnego źródła należność pieniężną przysługującą Użytkownikowi Serwisu, której dotyczy zlecenie zamieszczenia informacji o możliwości sprzedaży w Serwisie. Wierzytelność winna być udokumentowana w szczególności rachunkiem wystawionym zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. z 1991, Nr 80, poz. 350 z późn. zm.), fakturą VAT wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego opatrzonym klauzulą wykonalności lub prawomocną ugodą zawartą przed sądem powszechnym opatrzoną klauzulą wykonalności oraz niezapłacone świadczenia pracownicze.
 7. Dłużnik oznacza podmiot, na którym ciąży obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Wierzyciela.
 8. Usługa oznacza usługę świadczoną przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
 9. Treści oznaczają teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video itp., w szczególności będące utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Stanowią one przedmiot praw własności intelektualnej Administratora Serwisu i podlegają ochronie przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Reklamacja oznacza reklamację wniesioną przez Użytkownika lub Dłużnika do Administratora Serwisu, dotyczącą nienależytego świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu.

§ 2 Obowiązywanie Regulaminu

 1. Regulamin Serwisu stanowi regulamin zgodnie ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także wzorzec umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Administrator Serwisu może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie.
 3. Zmiany nie mające wpływu na prawa i obowiązki Użytkowników, okresowe promocje i rabaty nie są uważane za zmianę Regulaminu.
 4. Użytkownik może nawiązać z Administratorem Serwisu rozmowy celem zawarcia umowy o korzystanie z serwisu na zasadach dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
 5. Postanowienia indywidualnej umowy z Użytkownikiem mogą modyfikować prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy, o której mowa w zd. 1 a Regulaminem, pierwszeństwo stosowania przyznaje się postanowieniom umowy.

§ 3 Dostęp do Serwisu

 1. Dostęp do części ogólnodostępnej Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy Internetu.

§ 4 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Wszyscy Użytkownicy jak i Administrator Serwisu zobowiązani są do korzystania z Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i w dobrej wierze. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, to jest w sposób nieuciążliwy zarówno dla Administratora Serwisu, jak i innych Użytkowników z poszanowaniem ich praw, ze szczególnym uwzględnieniem praw wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993, Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
 3. Użytkownik w szczególności powinien zamieszczać w Serwisie wyłącznie aktualne i zgodne ze stanem faktycznym informacje o Dłużniku oraz istniejących i udokumentowanych Wierzytelnościach, pochodzących z legalnego źródła.
 4. W szczególności zabronione jest podejmowanie działań polegających na:
  • rozpowszechnianiu w Serwisie lub za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.));
  • kilkukrotnej Rejestracji tego samego podmiotu;
  • umieszczaniu w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym;
  • korzystaniu z Kont innych Użytkowników lub podejmowaniu prób logowania się do nich;
  • udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom;
  • przetwarzaniu danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu wbrew postanowieniom Regulaminu bądź przepisom powszechnie obowiązującym;
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów oferowanych przez Administratora Serwisu lub podmioty trzecie.
 6. Administrator Serwisu pozostaje wyłącznym właścicielem praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, do wszelkich Treści, materiałów, informacji, baz danych oraz oprogramowania zawartego, wykorzystywanego lub udostępnianego w Serwisie.

§ 5 Relacje prawne pomiędzy Użytkownikami Serwisu

 1. Informacje zawarte w Serwisie o możliwości sprzedaży wierzytelności nie są ofertami w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. Użytkownik nie ma obowiązku ustosunkowania się do oferty złożonej przez potencjalnego nabywcę Wierzytelności.
 2. Serwis nie jest platformą, na której dochodzi do zawarcia umów sprzedaży wierzytelności, ani jakichkolwiek innych umów pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
 3. W przypadku spłaty Wierzytelności przez dłużnika lub jej sprzedaży, Wierzyciel obowiązany jest niezwłocznie usunąć informację o Wierzytelności z Serwisu. Gdy Wierzyciel nie jest Wystawcą, obowiązany jest on niezwłocznie poinformować Wystawcę o spłacie lub sprzedaży Wierzytelności. Obowiązek usunięcia długu z Serwisu przechodzi wówczas na Wystawcę.
 4. Jeśli Dłużnik dokonał częściowej spłaty, Wierzyciel (lub Wystawca zgodnie z § 6 ust. 3) obowiązany jest do zmniejszenia kwoty Wierzytelności w Serwisie o wysokość spłaty.

§ 6 Lista Usług świadczonych przez Administratora Serwisu

 1. Administrator Serwisu świadczy w szczególności następujące Usługi za pośrednictwem Serwisu:
  1. zamieszczanie w Serwisie informacji o możliwości sprzedaży Wierzytelności wraz z możliwością późniejszej modyfikacji tych informacji jak i ich usunięcia,
  2. przeglądanie ogłoszeń o możliwości sprzedaży Wierzytelności oraz składanie ofert ich nabycia,
  3. odbieranie ofert nabycia Wierzytelności i przekazywanie ich Wierzycielowi
  4. promowanie (wyróżnianie) Wierzytelności na stronie głównej Serwisu,
  5. zapoznawanie się z udostępnionymi Treściami.

§ 7 Przetwarzanie danych

 1. Przetwarzanie danych Dłużnika odbywa się bez jego zgody w prawnie usprawiedliwionym celu, którym jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 5) oraz art. 23 ust 4 pkt 2) ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 2. Wierzyciel lub upoważniony Wystawca przekazuje Administratorowi Serwisu dane Dłużnika (numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej) umożliwiające administratorowi danych wykonanie obowiązku informacyjnego, wynikającego z art 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości tych danych, Administrator Serwisu może wstrzymać publikację informacji o Wierzytelności do czasu ich poprawienia.
 3. Z chwilą zamieszczenia informacji o Wierzytelności w Serwisie, Administrator Serwisu może – na życzenie Wystawcy – powiadomić Dłużnika o fakcie zamieszczenia jego danych w Serwisie.
 4. Dłużnik ma prawo do zgłoszenia uzasadnionego żądania usunięcia informacji dotyczącej jego zadłużenia oraz prawo dostępu i poprawienia danych go dotyczących (w tym osobowych). Wszelkie żądania muszą być szczegółowo sprecyzowane, a w przypadku żądania usunięcia informacji o długu powinny być ponadto uprawdopodobnione (np. skanem potwierdzenia przelewu na okoliczność nieistnienia długu itp.), pod rygorem pozostawienia żądania bez rozpoznania.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu prowadzi stały nadzór nad jego funkcjonowaniem, lecz nie jest odpowiedzialny za utrudnienia techniczne związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 2. Do właściwego korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa, które to Użytkownik musi sobie zapewnić we własnym zakresie. Użytkownik ponosi wyłączoną odpowiedzialność za poprawność działania wyżej wymienionych urządzeń i funkcji.
 3. Uwzględniając informacyjno-usługowy charakter Serwisu, Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Użytkowników powstałe przy korzystaniu z Serwisu w granicach prawnie dopuszczalnych. Administrator Serwisu nie odpowiada także za prawdziwość danych zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności dotyczących istnienia, jak i jakości publikowanych Wierzytelności.
 4. Dłużnik może zostać – na życzenie Wystawcy – zawiadomiony przez Administratora Serwisu o upublicznieniu informacji o Wierzytelności w Serwisie wiadomością e-mail bądź SMS na adres/numer wskazany przez Wystawcę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość dostarczonych danych dotyczących Dłużnika.
 5. Naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa może spowodować wstrzymanie świadczenia Usług. Gdy naruszenie stanowi czyn zabroniony według przepisów prawa karnego, Administrator Serwisu zawiadomi właściwe organy ścigania o tym fakcie.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://gielda.kipg.com.pl
 2. Ilekroć w Regulaminie użyto słowa pisanego wielką literą, ma ono znaczenie nadane mu w §1 niniejszego Regulaminu.
 3. Podstawową formą kontaktu, korespondencji i doręczeń pomiędzy Użytkownikami a Administratorem Serwisu jest forma elektroniczna.
 4. Administrator Serwisu oraz Użytkownik będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych w związku ze świadczeniem lub korzystaniem z Usług za pośrednictwem Serwisu lub stosowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie spory nie rozwiązane na drodze polubownej zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Administratora Serwisu.
 6. Gdyby którekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu zostały uznane za nieważne na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu administracji, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego